Elepahant
Wall's Bronzeback

Wall's Bronzeback

Wall's Bronzeback Thailand is a small beautiful snake. This species reaches a length of 70 cm. Not poisonous.

Walls Bronzeback Thailand ist eine kleine schöne Schlange. Diese Art erreicht eine Länge von 70 cm. Nicht giftig.

Wall's Bronzeback Thailand est un petit serpent magnifique. Cette espèce atteint une longueur de 70 cm. Pas toxique.

Wall's Bronzeback Thailand - маленькая красивая змея. Этот вид достигает в длину 70 см. Не ядовитый.

Wall's Bronzeback Thailand เป็นงูขนาดเล็กที่สวยงาม สายพันธุ์นี้มีความยาวถึง 70 ซม. ไม่เป็นพิษ.

泰国墙的铜斑蛇是一条美丽的小蛇。这种植物长70厘米。无毒。

Running deer.gif

Fauna of Thailand

arrow&v