Elepahant
Malayan Banded Wolf

Malayan Banded Wolf

A white-faced wolf snake or a Malay striped wolf snake. Not dangerous to humans.

Eine weißgesichtige Wolfsschlange oder eine malaiisch gestreifte Wolfsschlange. Für den Menschen nicht gefährlich.

Un serpent-loup à face blanche ou un serpent-loup rayé malais. Pas dangereux pour l'homme.

Белолицая волчья змея или малайская полосатая волчья змея. Не опасен для человека.

งูหมาป่าหน้าขาวหรืองูหมาป่าลายมาเลย์ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

白脸狼蛇或马来条纹狼蛇。对人类没有危险。

Running deer.gif

Fauna of Thailand

arrow&v